Taken on 2024 #42

2024.01.24
2024.01 - Shinagawa, Minato-ku, Tokyo
2024.01 – Shinagawa, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos